Regulamin

REGULAMIN SALI ZABAW

 

 

 1. Sala Zabaw Crazy Sówka jest miejscem zabaw dla dzieci od
  1-go do 12-go roku życia.
 2. Opiekunowie dziecka opłacając wstęp do Sali Zabaw, godzą się jednocześnie na zachowanie obowiązującego regulaminu.
 3. Kartę magnetyczną  na podstawie, której naliczany jest czas pobytu dziecka należy zwrócić pod koniec zabawy. Za zgubienie karty magnetycznej zostanie naliczona opłata.
 4. Opiekun sam kontroluje czas zabawy dziecka, za przekroczenie czasu zostanie naliczona dodatkowa opłata zgodna z cennikiem w Sala Zabaw.
 5. Za wejście opłacone, a z jakiś względów niewykorzystane, nie są zwracane pieniądze.
 6. Przed wejściem do Sali Zabaw, zarówno dzieci jak i rodzice są zobowiązani do ściągnięcia butów i pozostawienia odzieży wierzchniej w szatni.
 7. Ze względów higienicznych w Sali Zabaw nie wolno chodzić na bosaka. Zarówno dzieci jak i dorośli muszą pozostać w skarpetkach.
 8. Nie wolno pozostawić dziecka samego w Sali Zabaw bez zgłoszenia tego faktu pracownikom i wypełnieniu odpowiedniej dokumentacji Sali Zabaw.
 9. Dzieci pozostawione pod opieką animatorki, dostają nakleję
  z imieniem, a opiekun musi pozostawić aktualny numer telefonu
  i określić przybliżony czas powrotu w odpowiedniej dokumentacji Sali Zabaw. Oświadcza On również, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych
  do pozostawienia dziecka.
 10. Dzieci z jakimikolwiek schorzeniami przewlekłymi lub niepełnosprawnością nie mogą pozostać w Sali Zabaw bez opieki swoich pełnoletnich opiekunów.
 11. Pracownicy Sali Zabaw ze względów bezpieczeństwa zastrzegają sobie prawo do odmowy możliwości pozostawienia dziecka pod opieką animatorki
  w przypadku dużej liczby dzieci przebywających bawialni.
 12. Dzieci pozostające pod opieką animatorki muszą mieć ukończone 5 lat.
 13. Dzieci wchodzą do Sali Zabaw tylko pod nadzorem pełnoletniego opiekuna i w trakcie zabawy pozostają pod jego ścisłą opieką. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za cały okres przebywania dziecka w Sali Zabaw.
 14. Rodzice/ opiekunowie są zobowiązani do pomocy dzieciom młodszym np. toalecie, animatorzy nie biorą odpowiedzialności za pomoc w czynnościach higienicznych.
 15. Dzieci do ukończenia 1 roku życia wchodzą do Sali Zabaw bez opłaty. Rodzice zobowiązani są pozostać z dzieckiem w wyznaczonej strefie „Maluszka” lub zapewnić małemu dziecku odpowiednią opiekę w pozostałej części Sali Zabaw.
 16. Opiekunowie zobowiązani są do pilnowania swojego dziecka podczas zabawy, aby uniknąć zachowań niebezpiecznych np. wspinanie po siatce lub elementach do tego nie przeznaczonych. Animatorzy jedynie pomagają opiekunom w pilnowaniu dzieci.
 17. Dzieci, które nagminnie łamią zasady bezpieczeństwa, a ich rodzice nie zwracają na to uwagi mogą zostać wyproszone z Sali Zabaw.
 18. Na terenie Sali Zabaw nie wolno przemieszczać się w napojami oraz jedzeniem. Prosimy o konsumpcje jedynie w strefie kawiarnianej.
 19. Na czas zabawy opiekunowie dzieci są zobowiązani do ściągnięcia dziecku: okularów, zegarka, łańcuszków i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bawiących się dzieci.
 20. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (w tym papierosów elektronicznych) oraz spożywania napojów alkoholowych. Zabrania się również wprowadzania zwierząt.
 21. Na terenie Sali Zabaw może jednocześnie przebywać maksymalnie 40dzieci.
 22. Za rzeczy zagubione lub pozostawione w Sali Zabaw właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 23. Wszelkie znalezione na terenie Sali Zabaw przedmioty należy przekazać personelowi, którzy będą nimi dysponować zgodnie z przepisami prawa.
 24. Z urządzeń w Sali Zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Właściciel Sali Zabaw nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń w Sali Zabaw.
 25. Zabrania się w szczególności:

– popychania, bicia i stosowania innych form przemocy w stosunku do innych uczestników zabawy,

– wspinania się po zewnętrznych ścianach (siatkach) konstrukcji zabawowej,

– wspinania się po wewnętrznych ścianach konstrukcji,

– skakania ze zjeżdżalni,

– wchodzenia na zjeżdżalnię „pod prąd”,

– wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabawy,

– niszczenia i brudzenia konstrukcji, zabawek, ścian i elementów wystroju.

 1. Ubiór dziecka powinien być odpowiedni i umożliwiać swobodną zabawę.
 2. Ze względów epidemiologicznych zabrania się przebywania w Sali Zabaw dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych
  i bakteryjnych. Obowiązkiem opiekunów jest poinformowanie personelu
  o schorzeniach i niesprawnościach dziecka takich jak astma, epilepsja, zaburzeniach słuchu itp.
 3. Wszystkie zachowania agresywne i zagrażające bezpieczeństwu innych, spowodują wezwanie Ochrony lub Policji.
 4. Jeśli zdarzą się urazy fizyczne odniesione przez osoby przebywające na terenie sali zabaw należy ten fakt natychmiast zgłosić do animatora lub innego pracownika.
 5. Opiekunowie dziecka zobowiązani są o dopilnowania swojego dziecka tak, aby z jego winy nie powstały szkody lub sytuacje zagrażające bezpieczeństwu innych uczestników zabawy.
 6. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone przez dziecko na osobach i w mieniu.
 7. Przebywające w Sali Zabaw dzieci oraz osoby dorosłe zobowiązane są bezwzględnie stosować się do poleceń personelu.
 8. Personel Sali Zabaw może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt, jeśli swoim zachowaniem bądź ubraniem zagraża ono innym uczestnikom zabawy.
 9. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków w Sali Zabaw, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy bezzwłocznie złożyć pisemne oświadczenie, oraz opinię lekarską, które należy wręczyć personelowi
  za potwierdzeniem odbioru.
 10. Wszelkie zdarzenie nie zgłoszone w sposób określony powyżej, uznane zostaną za nie powstałe w Sali Zabaw.
 11. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających Regulaminu.
 12. Właściciel zastrzega sobie prawo do monitorowania obiektu.
 13. Sala Zabaw zastrzega sobie możliwość umieszczania zdjęć dzieci na swojej stronie internetowej i FB.

 

ZASADY ZACHOWANIA W SALI ZABAW

 

Z urządzeń w Sali Zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Właściciele Sali Zabaw nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń w Sali Zabaw.

 

Zabrania się w szczególności:

 • wspinania się po zewnętrznych i wewnętrznych ścianach konstrukcji (siatkach) oraz elementach do tego
  nie przeznaczonych,
 • korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 • biegania,
 • skakania ze zjeżdżalni,
 • rozpędzania karuzeli do niebezpiecznej prędkości,
 • wynoszenia piłeczek z basenu,
 • umyślnego niszczenia zabawek i sprzętu,
 • śmiecenia, spożywania posiłków w miejscach do tego nie przeznaczonych,
 • wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabawy,
 • niszczenia i brudzenia konstrukcji, zabawek, ścian i elementów wystroju,
 • popychania, bicia i stosowania innych form przemocy w stosunku do innych uczestników zabawy, zachowań niebezpiecznych np. bójek,
 • wszystkie zachowania agresywne i zagrażające bezpieczeństwu innych, spowodują wezwanie Ochrony lub Policji,
 • Opiekunowie dziecka zobowiązani są o dopilnowania swojego dziecka tak, aby z jego winy nie powstały szkody lub sytuacje zagrażające bezpieczeństwu innych uczestników zabaw.
 • Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną oraz finansową za szkody wyrządzone przez dziecko.
  • Przebywające w Sali Zabaw dzieci oraz osoby dorosłe zobowiązane są bezwzględnie stosować się do poleceń personelu.

 

Dziękujemy,

Zespół  Sali Zabaw Crazy Sówka

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij